حساب های بانکی شرکت بهینه پرداز ترنیان

بانک

صاحب حساب

شماره حساب

شماره کارت

شماره شبا

پاسارگاد

شرکت بهینه پرداز ترنیان (سهامی خاص)

1302.110.10466496.1

---

IR830570130211010466496001

ملت

شرکت بهینه پرداز ترنیان (سهامی خاص)

50461224/27

6104337886762242

IR070120000000005046122427